Проектиране на дворни пространства

Не всеки от нас си представя как ще изглежда перфектният му двор при вида на неоформен терен, превзет от нежелана растителност. Да не говорим, че без последователен план на действие, всяка дейност би имала пропуски, които ни отдалечават от добре свършената работа. Ние изработваме проекти след първоначално направен оглед и консултация относно желанията на клиента.

В зависимост от неговите нужди и изиквания, проектирането бива – от скициране на лист хартия , до аутокадски файлове и 3Д визуализации, гарантиращи перфектнен краен резултат.

Подходи при проектирането

Успешното проектиране на дворното пространство винаги е свързано с превъплъщаване на дадена идея и намиране на методите за нейната реализация. Ето защо като специалисти в областта, за екипа ни е от изключителна важност да придобием представа за това каква е точно визията и идеята на всеки клиент.

Разбира се при проектиране на проекти спуснати от корпоративни клиенти или партньори, работим по точно определено задание съобразявайки се с всеки детайл нужен за осъществяването на проекта. Целта на всеки един проект е да онагледи и предвиди всички аспекти засягащи качественото и икономично изграждане на дадените обекти, както и тяхното безопасно експлоатиране, лесно поддържане и дълготраен ефект.

Първоначална консултация

Тя е първият етап от ландшафтното проектиране. Всеки един специалист знае, че проектирането не е единствено пред монитора. Огледа на обекта се прави с няколко цели –добиване на представа за заобикалящата природа, сгради,почва, видовият състав на съществуващата растителност и тяхното състояние, направа на груба скица на терена, обсъждане на първоначални идеи за цялостния изглед или за отделни елементи и сравняването им с вижданията на Инвеститора.

Заснемане на обекта

Извършваме подробен оглед на мястото по време, на който измерваме площта, предназначена за озеленяване, отбелязваме всеки ключов аспект за нея, разположение, важни отстояния, изглед, светлина, сянка, вид на почвата, климатични условия, и нанасяме съществуващите растителни видове.

След това създаваме списък с важните фактори, които трябва да бъдат включени в нашия проект, за да се гарантира, че проектните зелени площи ще съответстват на функционалните изисквания, ще бъдат в рамките на зададения бюджет, ще задоволят максимално стандартите ни и тези на нашите клиенти за приветливост и хармоничност на зеленото пространство.

• Оразмеряване на терена – Преди започването на проектното задание се замерват детайлно всички разстояния, както и важни архитектурни елементи и отстояния от сгради и/или съоръжения със съответния набор от инструменти за целта

Визуализация на идейния проект

Визуализациите при проектирането на интериорни и екстериори обекти не са просто допълнение към един инвестиционен проект, те са необходимост, защото могат да спестят значителни средства и ресурси, както и да се премахнат възможните изненади. Като специалисти ние не можем да изискваме клиентите ни да знаят как изглежда всеки растителен вид. Именно за това помага визуализацията, която ще прехвърли с необходимата точност идеята от чертежа върху терена.
Идеен проект на двор
Идейни проекти на градини

Професионален ландшафтен проект

Изготвяне на задание

Заданието се изготвя съгласно чл.132 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Разработването на инвестиционно проектиране може да се извърши в две основни фази: идейна и работна фаза. В идейния проект по част „Паркоустойство” се разработват следните проектни компоненти:

• Площоразпределние;
• Растителна композиция с алеи и площадки;
• Малки архитектурни форми и градинска пластика.

Изготвяне на идейно решение

Изготвяме идеен проект на базата на уточнени изисквания и съпътстващи фактори, посочени по-горе, като се отчитат както важни критерии и бюджет, така също и срок, определен за изготвяне на самия проект и реализацията му

Фаза ,,Идеен проект"

Идейна разработка на проектното решение – включва следните части
1. Обяснителна записка с включена обосновка за композицията и конкретизиране на решенията на идейната фаза на проектирането, избраните материали и показатели на общата озеленена площ за бъдеща реализация на проекта;
2. Количествено-стойностни сметки по уедрени показатели и при изрично изискване; изготвяне на тръжна документация.
3. Част „Паркоустройство и благоустойство” на идейния проект:
• Изготвяне на чертеж с идейно решение на проектираното пространство с посочени растителност и архитектурни елементи;
• Композиционен ситуационен план, разрешаващ по-горе изброените изисквания на идейната фаза;
• Изясняващи детайли на проектирания терен;
• Следва представяне на предложеното проектиране и обсъждането му като при необходимост се правят нужните промени.

Фаза ,,Технически проект"

Техническа разработка на проектното решение – включва следните части:
1. Проект на алейната мрежа с подробна котировка и определяне на настилките-(вертикалната планировка се изгражда от външна фирма);
2. Дендрологичен проект на новопроектираната дървесна, храстова и цветна растителност;
3. Обяснителна записка;
4. Количествено-стойностна сметка за видовете озеленителни работи и другите видове СМР.
* При липса на изискване за идеен проект от страна на Възложителя, техническият проект трябва да включва и частите на идейния проект.

Фаза ,,Работен проект"

Работна разработка на проектното решение – включва следните компоненти::
1. Ситуация /заснето съществуващо положение/;
2. Идеен проект;
3. Дендрологичен проект /вид, размер, брой и разположение на растителността/;
4. Проект за декоративни настилки /вид и материал на настилките/;
5. Трасировъчен проект /отстояние на алеите и площадките/;
6. Посадъчен проект /детайлно ситуиране на точните места за засаждане на растителността/;
7. Обяснителна записка /обосновка на композиционното решение и избраните елементи/;
8. Дендрологична ведомост /видов състав и количество на растителността/;
9. Проектосметна документация на количествата дейности и материали с техните цени.

Имате нужда от проектиране?